Klubben

Historikk

Tasta Håndballklubb ble stiftet i den 27.02.1962 under navnet Ungdomsklubben STAR.
UK STAR ble tatt opp i Norges idrettsforbund den 11.01.1972.
Klubben skiftet navn til Tasta Håndballklubb (Tasta HK) den 24.11.1993.
KOMMER MER INFO

Tasta Håndballklubb har sin hjemmearena i

Tastarustå idrettshall.


Besøksa
dressen er:
Gjerdeveien 30
4027 Stavanger

Telefon:
406 20 649  
(klubbleder)

Postadresse:

Epostadresser:
post@tastahandball.no
Organisasjonsnummer:
983 923 232
Kontonummer:

3

Klubbens regnskapsfører er:
Bokholderiet Hinna AS
Boganesveien 118
4
032 Stavanger
Org.nr. 975378012
Lovverk
Tasta Håndballklubb er underlagt idretts styrets bestemmelser og forholder seg til den enhver tid gjeldende
«Lovnorm for idrettslag». Sist vedtatt av Idretts styret 01.01.22.
Idrettslagets formål
Tasta Håndballklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett
organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF).
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Verdier
Aktiviteter som gjøres av klubben og dets medlemmer skal bygge på grunnverdiene som er:
RESPEKT
ÆRLIGHET
GLEDE
Klubbens målsetning:
Tasta Håndballklubb har som hovedmålsetning å kunne tilby flest mulig barn og ungdom i Tasta og Eiganes bydel & omegn et sosialt og sportslig tilbud med håndball som hovedaktivitet. Klubben er en foreldre drevet klubb og basert på frivillighet prinsippet.
Vi jobber for å:
Sikre stabil tilvekst av nye medlemmer
av begge kjønn, samt bremse frafallet i eldre årsklasser
Stimulere til godt miljø for aktive og engasjerte foreldre
Ha en sunn økonomi
Øke sponsor porteføljen

Aktivt tilby opplæring og kurs til trenere og støtteapparat

Sportslig målsetning:

Gi et strukturert tilbud innen håndball for aldersgruppene fra og med 5 år for begge kjønn
Et tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå, sosial og ferdighets utvikling
Ferdighets utvikling både individuelt og som lag
Sosial utvikling både gjennom samhørighet, lagånd og konfliktløsning
Aktivitetsøkning fra lek betonte øvelser til kamptrening, mental trening og fokus på utholdenhet, styrke og smidighet
Etterstrebe å tilby kamp tilbud på alle ferdighetsnivå for de aldersklassene dette gjelder

Håndballalliansen i Stavanger

Tasta HK er medlem av Håndball alliansen i Stavanger. Håndballalliansen er et felles kontaktorgan
mellom medlemsklubbene i Stavanger ovenfor Stavanger kommune. Kun klubber som er medlem i

NHF og har påmeldte lag i NHF – /Region SørVest , serier/aktiviteter kan være medlem av Håndballalliansen.

Formålet er
1) å være et rådgivende organ
2) ivareta medlemmenes felles interesser overfor Stavanger kommune
3) skal drives uten økonomiske midler
4) fordele treningstider til klubbene etter vedtatte retningslinjer, m