Kasserer

Kasserer er ansvarlig for å:
 • I samarbeid med regnskapsbyrået tilstrebe at klubben drives økonomisk forsvarlig og tilfredsstillende etter de retningslinjer som budsjettet legger opp til.
 • Føre klubbens regnskap etter gjeldende regler for god regnskapsskikk, regnskaps-og revisjonsbestemmelser, jf. §12 i lovnormen.
 • I samarbeid med klubbleder legge fram budsjett for kommende kalenderår som skal anbefales og godkjennes av årsmøtet.
 • Holde løpende kontakt med de enkelte lags lagledere vedrørende lagspesifikke kontoer og disponering av midlene herunder budsjett for reiser og deltakelse på turneringer
 • Innkomne regnskapsbilag skal samles på en forsvarlig måte, konteres med korrekt inntekts – eller kostnadskonto jf. Norsk standard kontoplan, dateres og attesteres av
 • kasserer og klubbleder.
 • Regnskapsbilagene skal leveres til regnskapsbyrået èn gang per måned for behandling.
 • Sørge for betaling av innkomne faktura, private utlegg, reiseregninger, etc.
 • Rapporterer til styret annen hver måned.
 • Sørge for at klubbkontingent til NHF blir betalt
 • Sende ut faktura for medlemskontingentet ter medlemsregisteret fra KlubbAdmin og avstemme innbetalinger mot bankutskrifter i regnskapet.
 • Sørge for revisjon av regnskapet i samråd med klubbens revisor er og regnskapsbyrået.
 • Sørge for en vekslekasse for kiosksalg ved avvikling av kamparrangement i Tastahallen
 • Ha ansvar for klubbens bankkort og oppbevare det på en forsvarlig måte.
 • Delta i styremøter
.