Kontrollkomite

Leder kontrollkomite

Kjell Sverre Haaland

kontrollkomite[@]tastahandball.no

913 46 430

 

Nestleder kontrollkomite

Therese Hansen

[@]tastahandball.no

971 61 461

Kontrollkomite 
Klubben skal ha kontrollkomite jf. §16 i lovnormen.
Utvalget skal gjennomføre både en forvaltnings – og regnskapsrevisjon for å ivareta årsmøtets beslutninger og påse at idrettslaget driver etter vedtatte lover og regler.
Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
Dersom klubben overstiger en omsetning på mer enn 5 mill. skal det fortsatt engasjeres revisor.
  • Skal påse at idrettslagets midler går til aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om.
  • Påse at idrettslaget har økonomisk kontroll internt.
  • Påse at årsregnskapet gir et riktig bilde av idrettslagets drift.
  • Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  • Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte og foreta regnskapsrevisjon