Dommerkontakt

Dommerkontakt er ansvarlig for å:
Rekruttere flere dommere til klubben.
Melde på dommere til dømming i regi av Region SørVest.
Påse at dommere aksepterer påmeldingen.
Sette sammen dommerpar i klubben hvis det er mulig.
Melde inn endringer ved forfall i henhold til regionens forfallsreglement.
Påse at klubbens dommere er korrekt antrukket.
Ved dømming av egne kamper skal dommeroppsett med navn oversendes til kasserer for kontroll og sikring av riktig utbetaling av dommerhonorarer etter avvikling av kamper npr klubben skal utbetale dette.
Skape et godt dommermiljø i klubben.
Organisere klubbinternt barnekamplederkurs for spillere fra fylte 13 år og eldre i samarbeid med sportslig leder.
Sjekke kampoppsett i barnedagbok Tastahallen på www.handball.no.
Ha jevnlig kontakt med lagenes lagledere.
Sende ut forespørsel til alle som står på listen som mulige dommere i god tid.
Lage kampoppsett til dommere med kopi til lagets lagleder.
Gi beskjed til lagleder om å ta vel imot dommere.
Be lagleder sørge for at dommere får mat og drikke i pausene i mini og aktivitetsserie.
Be lagledere ta med dommerskjema, ha ansvar for å få de utfylt og deretter sende dommerskjema til kasserer (kasserer@tastahk.no) så snart som mulig etter kampene.
Minikampene har eget oppsett og må sjekkes.
Sekretariatsvansvarlig for klubben.
Sørge for opplæring av lagledere og trenere i kampsekretariatet og bruk av kampuret.
Delta i møter i sportslig utvalg.
Delta i styremøter.