Sportsligleder

Sportslig leder er ansvarlig for å:
 • Ansvarlig for å ha tilstrekkelig med trenere og lagledere i forhold til på meldte lag.
 • Skal tilrettelegge for trenerforum, trenermentor møte.
 • Er ansvarlig sammen med klubbleder for å utarbeide trenerkontrakter.
 • Kommunisere sportsrelatert informasjonen internt i klubben. Hoved-kommunikasjonskilden  er hjemmesiden vår. Sekundært Spond.
 • Til enhver tid ha oversikt over lagledere og trenere i klubben i samarbeid med kasserer.
 • Ha løpende kontakt med alle trenerne i klubben.
 • Samle trenere, lagledere og støtteapparat til fellesmøte før sesongstart, ved sesongslutt og ved behov.
 • Skal før sesongslutt skaffe oversikt over hvilke lag klubben skal melde opp til neste sesong, fordelt på kjønn- og aldersgrupper.
 • Sende inn søknad til Idrettsrådet i Stavanger om treningstider i Tastahallen og gymsaler i bydelen for neste sesong innen fristen, jmf. årshjulet.
 • Fordele treningstider i samråd med sportslig utvalg jmf. årshjulet.
 • Ansvarlig for å tilbakeføre ubrukt treningstid til Håndballalliansen for tildeling til annen klubb.
 • Sammen med sportslig utvalg tilrettelegge kurs for trenere, lagledere og spillere etter behov, Sjekke tilbud hos www.handball.no Region Sørvest.
 • Lede arbeidet med å skaffe trenere til lagene ved behov for lag fra 13 år.
 • Være støttespiller til trenere, lagledere , aktive og andre i klubben som trenger informasjon og hjelp i sportslige spørsmål.
 • Delta i styremøter.