Klubbleder er ansvarlig for å:
 • Lede styremøter i klubben.
 • Delegere oppgaver til de respektive ledere og tillitsvalgte.
 • Legge fram budsjett og regnskap i samråd med kasserer.
 • Rapportere pålagt informasjon til Brønnøysundregisteret etter gjeldende regler.
 • Rapportere og oppdatere klubbinformasjon i SportsAdmin, se www.idrett.no
 • Koordinere at alle tillitsvalgte i klubben har politiattest. Nestleder er leders stedsfortreder for politiattester.
 • Delta i møter i regi av NHF Region Sørvest , Stavanger kommune, Idrettsrådet og i andre fora der klubben finner det formålstjenlig å delta.
 • Ansvarlig for at tidsfrister overholdes ovenfor Region Sørvest og kommune, ref årshjulet
  Påse at klubbens håndbok revideres på årlig basis. Inneha original håndbok og gjøre den tilgjengelig for klubbens medlemmer på hjemmesiden.
 • Være bindeledd mellom klubben og NHF Region Sørvest.
 • Invitere til felles informasjonsmøte for styret, lag ansvarlige og støtteapparat ved sesong start. Sportslig leder står for selve gjennomføringen.
 • Sette opp dugnadsskjema i samarbeid med sportslig leder for bemanning av personer i kiosk og sekretariat. Per i dag gjør hvert lag og minigruppen dette selv. Ved spesielle arrangement koordineres dette arbeidet av styret v/leder som f.eks. NM Veteran, Kongeparken Cup, etc.
 • Søke om salgs - og reklamerettigheter i hallen i samråd med sponsoransvarlig, ref. Årshjulet.
 • Ha ansvar for klubbens bankkort og oppbevare det på en forsvarlig måte.
 • Leder velges for 1 år